Tin tức


Hướng dẫn Add domain cho blog google

Sử dụng blog google với domain riêng của bạn

Bước 1: Đăng nhập domain bạn cần cấu hình cho blog google add thêm 4 bản ghi này


@ A 216.239.32.21
@ A 216.239.34.21
@ A 216.239.36.21
@ A 216.239.38.21


-Thêm bản ghi CNAME:

Host records : www

TYPE : CNAME

Value: ghs.google.com.

Bước 2: Đăng nhập http://www.blogger.com

Chọn cài đặt

Add domain  cho blog google.com

Add domain  cho blog google.com

Chọn thêm têm miền tùy chỉnh -> cài đặt nâng cao .

Nhập tên miền

Add domain  cho blog google.com

Chọn Lưu